الک آزمایشگاهی ASTM E – 40mesh

استاندارد: ASTM E 40
مشخصات عمومي:
ازمون ارائه دهنده الك با قطرهاي 40 اينج با رنج درج شده در جدول مي باشد
تمامي فرم ها از استيل ساخته شده اند الك ها با قطر اسمي يكسان به گونه اي طراحي شده اند كه در داخل يك ديگر جا مي افتند با استفاده از الك 40 اينچ اين مكان فراهم مي شود كه نمونه سنگدانه تا وزن 1000 گرم و با الك 40 اينچ تا مقدار 3000 گرم مورد ازمايش قرار گيرند

توجه: مشخصات الك به طور واضح بر روي پلاك الك درج شده است

الک آزمایشگاهی ASTM E – 40mesh
الک آزمایشگاهی ASTM E – 40mesh
الک آزمایشگاهی ASTM E – 40mesh
الک آزمایشگاهی ASTM E – 40mesh
الک آزمایشگاهی ASTM E – 40mesh
الک آزمایشگاهی ASTM E – 40mesh
الک آزمایشگاهی ASTM E – 40mesh
الک آزمایشگاهی ASTM E – 40mesh

الک آزمایشگاهی ASTM E – 45mesh

استاندارد: ASTM E 45
مشخصات عمومي:
ازمون ارائه دهنده الك با قطرهاي 45 اينج با رنج درج شده در جدول مي باشد
تمامي فرم ها از استيل ساخته شده اند الك ها با قطر اسمي يكسان به گونه اي طراحي شده اند كه در داخل يك ديگر جا مي افتند با استفاده از الك 45 اينچ اين مكان فراهم مي شود كه نمونه سنگدانه تا وزن 1000 گرم و با الك 45 اينچ تا مقدار 3000 گرم مورد ازمايش قرار گيرند

توجه: مشخصات الك به طور واضح بر روي پلاك الك درج شده است

الک آزمایشگاهی ASTM E – 45mesh
الک آزمایشگاهی ASTM E – 45mesh
الک آزمایشگاهی ASTM E – 45mesh
الک آزمایشگاهی ASTM E – 45mesh
الک آزمایشگاهی ASTM E – 45mesh
الک آزمایشگاهی ASTM E – 45mesh
الک آزمایشگاهی ASTM E – 45mesh
الک آزمایشگاهی ASTM E – 45mesh

الک آزمایشگاهی ASTM E – 35mesh

استاندارد: ASTM E 35
مشخصات عمومي:
ازمون ارائه دهنده الك با قطرهاي 35 اينج با رنج درج شده در جدول مي باشد
تمامي فرم ها از استيل ساخته شده اند الك ها با قطر اسمي يكسان به گونه اي طراحي شده اند كه در داخل يك ديگر جا مي افتند با استفاده از الك 35 اينچ اين مكان فراهم مي شود كه نمونه سنگدانه تا وزن 1000 گرم و با الك 35 اينچ تا مقدار 3000 گرم مورد ازمايش قرار گيرند

توجه: مشخصات الك به طور واضح بر روي پلاك الك درج شده است

الک آزمایشگاهی ASTM E – 35mesh
الک آزمایشگاهی ASTM E – 35mesh
الک آزمایشگاهی ASTM E – 35mesh
الک آزمایشگاهی ASTM E – 35mesh
الک آزمایشگاهی ASTM E – 35mesh
الک آزمایشگاهی ASTM E – 35mesh
الک آزمایشگاهی ASTM E – 35mesh
الک آزمایشگاهی ASTM E – 35mesh

الک آزمایشگاهی ASTM E – 25mesh

استاندارد: ASTM E 25
مشخصات عمومي:
ازمون ارائه دهنده الك با قطرهاي 25 اينج با رنج درج شده در جدول مي باشد
تمامي فرم ها از استيل ساخته شده اند الك ها با قطر اسمي يكسان به گونه اي طراحي شده اند كه در داخل يك ديگر جا مي افتند با استفاده از الك 25 اينچ اين مكان فراهم مي شود كه نمونه سنگدانه تا وزن 1000 گرم و با الك 25 اينچ تا مقدار 3000 گرم مورد ازمايش قرار گيرند

توجه: مشخصات الك به طور واضح بر روي پلاك الك درج شده است

الک آزمایشگاهی ASTM E – 25mesh
الک آزمایشگاهی ASTM E – 25mesh
الک آزمایشگاهی ASTM E – 25mesh
الک آزمایشگاهی ASTM E – 25mesh
الک آزمایشگاهی ASTM E – 25mesh
الک آزمایشگاهی ASTM E – 25mesh
الک آزمایشگاهی ASTM E – 25mesh
الک آزمایشگاهی ASTM E – 25mesh

الک آزمایشگاهی ASTM E – 30mesh

استاندارد: ASTM E 30
مشخصات عمومي:
ازمون ارائه دهنده الك با قطرهاي 30 اينج با رنج درج شده در جدول مي باشد
تمامي فرم ها از استيل ساخته شده اند الك ها با قطر اسمي يكسان به گونه اي طراحي شده اند كه در داخل يك ديگر جا مي افتند با استفاده از الك 30 اينچ اين مكان فراهم مي شود كه نمونه سنگدانه تا وزن 1000 گرم و با الك 30 اينچ تا مقدار 3000 گرم مورد ازمايش قرار گيرند

توجه: مشخصات الك به طور واضح بر روي پلاك الك درج شده است

الک آزمایشگاهی ASTM E – 30mesh
الک آزمایشگاهی ASTM E – 30mesh
الک آزمایشگاهی ASTM E – 30mesh
الک آزمایشگاهی ASTM E – 30mesh
الک آزمایشگاهی ASTM E – 30mesh
الک آزمایشگاهی ASTM E – 30mesh
الک آزمایشگاهی ASTM E – 30mesh
الک آزمایشگاهی ASTM E – 30mesh

الک آزمایشگاهی ASTM E – 16mesh

استاندارد: ASTM E 16
مشخصات عمومي:
ازمون ارائه دهنده الك با قطرهاي 16 اينج با رنج درج شده در جدول مي باشد
تمامي فرم ها از استيل ساخته شده اند الك ها با قطر اسمي يكسان به گونه اي طراحي شده اند كه در داخل يك ديگر جا مي افتند با استفاده از الك 16 اينچ اين مكان فراهم مي شود كه نمونه سنگدانه تا وزن 1000 گرم و با الك 16 اينچ تا مقدار 3000 گرم مورد ازمايش قرار گيرند

توجه: مشخصات الك به طور واضح بر روي پلاك الك درج شده است

الک آزمایشگاهی ASTM E – 16mesh
الک آزمایشگاهی ASTM E – 16mesh
الک آزمایشگاهی ASTM E – 16mesh
الک آزمایشگاهی ASTM E – 16mesh
الک آزمایشگاهی ASTM E – 16mesh
الک آزمایشگاهی ASTM E – 16mesh
الک آزمایشگاهی ASTM E – 16mesh
الک آزمایشگاهی ASTM E – 16mesh

الک آزمایشگاهی ASTM E – 14mesh

استاندارد: ASTM E 14
مشخصات عمومي:
ازمون ارائه دهنده الك با قطرهاي 14 اينج با رنج درج شده در جدول مي باشد
تمامي فرم ها از استيل ساخته شده اند الك ها با قطر اسمي يكسان به گونه اي طراحي شده اند كه در داخل يك ديگر جا مي افتند با استفاده از الك 14 اينچ اين مكان فراهم مي شود كه نمونه سنگدانه تا وزن 1000 گرم و با الك 14 اينچ تا مقدار 3000 گرم مورد ازمايش قرار گيرند

توجه: مشخصات الك به طور واضح بر روي پلاك الك درج شده است

الک آزمایشگاهی ASTM E – 14mesh
الک آزمایشگاهی ASTM E – 14mesh

الک آزمایشگاهی ASTM E – 14mesh
الک آزمایشگاهی ASTM E – 14mesh

الک آزمایشگاهی ASTM E – 14mesh
الک آزمایشگاهی ASTM E – 14mesh

الک آزمایشگاهی ASTM E – 14mesh
الک آزمایشگاهی ASTM E – 14mesh

الک آزمایشگاهی ASTM E – 10mesh

استاندارد: ASTM E 10
مشخصات عمومي:
ازمون ارائه دهنده الك با قطرهاي 10 اينج با رنج درج شده در جدول مي باشد
تمامي فرم ها از استيل ساخته شده اند الك ها با قطر اسمي يكسان به گونه اي طراحي شده اند كه در داخل يك ديگر جا مي افتند با استفاده از الك 10 اينچ اين مكان فراهم مي شود كه نمونه سنگدانه تا وزن 1000 گرم و با الك 12 اينچ تا مقدار 3000 گرم مورد ازمايش قرار گيرند

توجه: مشخصات الك به طور واضح بر روي پلاك الك درج شده است

الک آزمایشگاهی ASTM E – 10mesh
الک آزمایشگاهی ASTM E – 10mesh
الک آزمایشگاهی ASTM E – 10mesh
الک آزمایشگاهی ASTM E – 10mesh
الک آزمایشگاهی ASTM E – 10mesh
الک آزمایشگاهی ASTM E – 10mesh
الک آزمایشگاهی ASTM E – 10mesh
الک آزمایشگاهی ASTM E – 10mesh

الک آزمایشگاهی ASTM E – 8mesh

استاندارد: ASTM E 8
مشخصات عمومي:
ازمون ارائه دهنده الك با قطرهاي 8 اينج با رنج درج شده در جدول مي باشد
تمامي فرم ها از استيل ساخته شده اند الك ها با قطر اسمي يكسان به گونه اي طراحي شده اند كه در داخل يك ديگر جا مي افتند با استفاده از الك 8 اينچ اين مكان فراهم مي شود كه نمونه سنگدانه تا وزن 1000 گرم و با الك 12 اينچ تا مقدار 3000 گرم مورد ازمايش قرار گيرند

توجه: مشخصات الك به طور واضح بر روي پلاك الك درج شده است

الک آزمایشگاهی ASTM E – 8mesh
الک آزمایشگاهی ASTM E – 8mesh
الک آزمایشگاهی ASTM E – 8mesh
الک آزمایشگاهی ASTM E – 8mesh
الک آزمایشگاهی ASTM E – 8mesh
الک آزمایشگاهی ASTM E – 8mesh
الک آزمایشگاهی ASTM E – 8mesh
الک آزمایشگاهی ASTM E – 8mesh

الک آزمایشگاهی ASTM E – 6mesh

استاندارد: ASTM E 6
مشخصات عمومي:
ازمون ارائه دهنده الك با قطرهاي 6 اينج با رنج درج شده در جدول مي باشد
تمامي فرم ها از استيل ساخته شده اند الك ها با قطر اسمي يكسان به گونه اي طراحي شده اند كه در داخل يك ديگر جا مي افتند با استفاده از الك 6 اينچ اين مكان فراهم مي شود كه نمونه سنگدانه تا وزن 1000 گرم و با الك 12 اينچ تا مقدار 3000 گرم مورد ازمايش قرار گيرند

توجه: مشخصات الك به طور واضح بر روي پلاك الك درج شده است

الک آزمایشگاهی ASTM E – 6mesh
الک آزمایشگاهی ASTM E – 6mesh
الک آزمایشگاهی ASTM E – 6mesh
الک آزمایشگاهی ASTM E – 6mesh
الک آزمایشگاهی ASTM E – 6mesh
الک آزمایشگاهی ASTM E – 6mesh
الک آزمایشگاهی ASTM E – 6mesh
الک آزمایشگاهی ASTM E – 6mesh